Vikt (ig) skillnad mellan massa och tyngd

Sir Isaac Newton. Wellcome V0006785EL

Isac Newton knäckte tyngdlagen

I dagligt tal använder vi ofta termerna “massa” och “tyngd” helt utbytbart mellan varandra, men inom fysiken är det helt skilda saker som inte ska blandas ihop.

Massan av en kropp är ett mått på hur mycket materia det innehåller och mäts i enheten kilogram (kg).

Ett föremål med massa har en kvalitet som kallas tröghet. För att beskriva tröghet kan vi ta ett föremål som t ex en sten i handen, du påverka den med tryck i en riktning för att få den att röra sig, och ett mottryck för att få den att stanna i vila. När du ger stenen ett tryck kommer den vara rörlig. Detta är föremålets tröghet. Massan är ett mått på hur mycket tröghet ett objekt visar. Oavsett var föremålet befinner sig i universum är dess massa oförändrad.

Tyngd är en annan sak. Tyngd mäts i Newton (N) och är en kraft. Varje objekt med massa attraherar andra objekt med massa. Hur stor den attraktionskraften är beror på massornas storlek och avståndet mellan dem. T ex mellan jorden och dig finns attraktionskraft, den så kallade gravitationskraften. För att ta reda på din vikt på jorden kan du ställa dig på en våg. Men gravitationskraften skiljer sig beroende på var i universum du befinner dig, din massas tyngd eller vikt på t ex månen är mindre vilket du kan läsa mer om här.

Alla massor har alltså tröghet som är lika var de än befinner sig i universum, men tyngden kan skilja sig beroende på var i universum massan befinner sig. Förstår du skillnaden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *